Общи условия за ползване

Настоящият документ, съдържа условията за ползването на уебсайта, достъпен на домейна: https://www.homeabroad.bg/. Преди да използвате този уебсайт, Вие сте длъжни да ги прочетете внимателно и да запознаете  тях. При използване на сайта, потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с клаузите, разбрал ги е, приема ги безусловно и се задължава да ги спазва.

Информация за Търговеца: 

Наименование:  „Хоум Аброуд“ ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 207029113

Седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Сердика, бул. “Сливница”, № 141-143, ет. 2

Адрес за кореспонденция: гр. София, р-н Сердика, бул. “Сливница”, № 141-143, ет. 2

Телефон: +359 888 00 33 44

Имейл: office@homeabroad.bg

Уебсайт: https://www.homeabroad.bg/

Информация за надзорен орган: 

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

Използвани понятия

Чл. 1 Думите и изразите, използвани по-долу в настоящите общи условия имат следното значение: 

 • “Уебсайт”/ “сайт” - обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и   съдържащо   файлове,   програми,   текст,   звук,   картина,   изображение   или   други материали и ресурси.
 • "Администратор" - физическо, юридическо лице или публичен орган, определящо целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.
 • „Потребител“ на интернет страница или сайт е всяко лице, въвело от всяко възможно техническо средство електронния адрес или достигнало по друг начин до интернет сайта;
 • “Партньор” е всяко лице, с което търговецът се намира в договорни отношения и има право да предоставя допълнителна информация за свойте услуги с оглед интересите на Потребители да се възползват от закупуване на имот в Кипър. 
 • „Злоумишлени действия или бездействия“ -  действия или бездействия, нарушаващи законите, интернет етиката и/или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, като: изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, копиране, изменение или възпроизвеждане на информацията в сайта и софтуерния код, както и извършване на каквито и да е било действия в посочения по-горе смисъл.
 • “Услугата” - включва търсене, предлагане или сключване на договор за покупко продажба на недвижим имот, намиращ се на територията на Кипър, вкл. но не само всички съпътстващи услуги вкл. но не само юридически и счетоводни консултации, управление и поддръжката на имота с цел реализиране на печалба и др.
 • "Директен маркетинг" - предлагане на услуги на Потребители по традиционна или електронна поща, по телефон,  съобщения в социални мрежи или по друг директен начин, съобщения в социални мрежи и др. 

Предмет и характеристики на платформата. 

Чл. 2. (1) Преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от Търговеца, всеки Потребител следва да се запознае с общите условия за ползване на сайта. Всеки Потребител, който се е съгласил с общите условия на сайта, е длъжен да ги спазва и да упражнява всички права, предвидени в тях.


(2) Настоящите Общи условия (в цялост или части от тях) се прилагат винаги и във всички случаи, когато физическо или юридическо лице, (наричано „Потребител”) посети настоящия сайт и се възползва от услугите и/или информационното съдържание, което е достъпно. Настоящите общи условия не се прилагат в горепосочените хипотези единствено ако между съответните страни е подписано писмено споразумение и/или не е уговорено друго. 


(3) Потребителите на платформата – https://www.homeabroad.bg/ имат възможност за следното: 

 • Да се запознават и преглеждат с информационното и медийното съдържание, местоположението и цените на  недвижими имоти, предлагани от Търговеца;
 • Да извършват електронни изявления към Търговеца чрез данните за контакт, изложени в платформата при необходимост;
 • Да изпраща заявка за оферта към Търговеца;
 • Да упражняват свойте права при обработка и съхранение на лични данни, съгласно българското и европейското законодателство

(4) Търговецът задължително урежда всички отношения във връзка с предоставяните услуги с подписването на отделен писмен договор, съгласно вида на предоставяната услуга и индивидуалните договори с всеки отделен съконтрахент. 

Права и задължения на потребителите.

Чл. 3 Потребителят има следните права: 

 1. Да се запознава и използва съдържанието в сайта с цел инвестиция в недвижим имот в Кипър. 
 2. Да осъществява контакт с Администратора при необходимост от допълнителна информация за неговите услуги или наличие на възникнал проблем с използването на сайта.
 3. Да попълва свой лични данни с цел получаване на оферта за закупуване на недвижим имот в Кипър с цел генериране на печалба.
 4. Да уведомява Търговеца при наличие на нарушение на права на интелектуалната собственост.    

Чл. 4 Потребителят има следните задължения: 

 1. Да използва уеб сайта законосъобразно и в пълно съответствие с настоящите Общи условия;
 2. Да не предприема злоумишлени действия или бездействия, които могат да попречат или да повлияят на функционирането на уебсайта;
 3. Да не прави опити да получава неразрешен достъп до сървърите, поддържани от Търговеца; 
 4. Да не предоставя на трети лица с комерсиална или с некомерсиална цел каквото и да е съдържание, информация, технология, ноу-хау, които са извлечени от уебсайта, без изричното разрешение на Търговеца;
 5. Да не копира, изменя, възпроизвежда и разпространява  информацията от този сайт, за цели, различни от тези, които са пряко свързани с предназначението на сайта, без изричното предварително писмено съгласие на Търговеца;
 6. Да не нарушава правата и законните интереси на Търговецът чрез злоумишлени действия или бездействия; 
 7. Да не въвеждат в заблуждение Търговецът относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

Права на потребителите във връзка със защитата на личните данни. 

Чл. 5 (1) Правата на потребителите са съобразени с действащото законодателство и по-специално Закона за защита на потребителите и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 г. Нашата Политика за поверителност, определя условията, при които обработваме всички лични данни, които събираме от Вас, или които ни предоставяте.

(2) При наличие на нарушение свързано с обработката и съхранението на лични данни от наша страна, моля свържете се с нас на посочените контакти. При наличие на неудовлетвореност от решението, може да се свържете с регулаторния орган чрез способите описани в уеб страницата, достъпна на адрес: https://www.cpdp.bg/

Цени на предлаганите имоти

Чл. 6 (1) Цените на предлаганите недвижими имоти са посочените от продавачи, строителни предприемачи, инвеститори или други трети лица, намиращи се в договорни отношения с Търговеца.

(2) Всички посочени цени на предлаганите имоти са в евро. По правило цените са БЕЗ включен данък добавена стойност (ДДС), освен ако в офертата не е изрично посочено друго. В случай, че цената е с включен ДДС, това е изрично посочено в офертата за съответния недвижим имот.

(3) Търговецът си запазва правото да променя обявените на сайта цени в офертите за предлаганите недвижими имоти.  

Изисквания, съгласно мерките срещу изпирането на пари

Чл. 7. Дружеството разполага с утвърдени Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, в качеството му на лице, задължено по смисъла на чл. 4,  т. 18 от Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

Чл. 8. (1) При установяване на договорни отношения с Търговеца се извършва идентификация на всеки потребител, в съответствие с българското и европейското законодателство. Всеки потребител, страна по договор с Търговеца, следва да попълни и подпише декларация по чл.42 ал. 2 т.2 и чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, съгласно утвърдения образец. 

(2) Търговецът извършва оценка на риска с цел недопускане изпирането на пари, включително но не само чрез изготвяне на подходяща и пропорционална система за комплексна проверка на контрагентите. 

(3) При установени съмнения за участие в сделки с намерение за постигане на забранени цели, свързани с изпирането на пари и/или финансиране на терористични организации, Дружеството уведомява незабавно компетентните държавни органи и прекратява взаимоотношенията си със съответния потребител.

(4) Физически и юридически лица, които са осъдени с влязла в сила присъда за пране на пари, без значение в коя държава, нямат право да сключват договор за покупко-продажба с недвижими имоти на територията на Република Кипър. При наличие на подобни обстоятелства, правоотношенията и комуникацията със съответните лица ще бъдат прекратявани незабавно и без предупреждение от страна на Търговеца.   

Авторски права

Чл. 9 Обект на закрила съгласно българското законодателство са всички права на интелектуална собственост върху софтуерния код, наличните бази данни, видеоматериали, снимки, изображения, илюстрации, описания, разположени на уеб сайта като те не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. 

Чл. 10. (1) Правото на достъп на потребителите до уеб сайта на Търговеца не включва правото да използват, копират или възпроизвеждат информация, представляваща обект на интелектуална собственост. 

(2) Правилото на ал. 1 не се прилага ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване с нетърговски цели, която по никакъв начин не уврежда законните интереси на авторите или другите носители права на интелектуална собственост. 

(3) При условие на ал.2, съответния потребител е необходимо да използва RSS емисии, които служат за автоматично агрегиране на съдържание от други сайтове, чийто адрес е указан в meta информацията на всяка страница на сайта. Те съдържат заглавие, автор, снимка и първите 500 (петстотин) знака на съответната страница. Всяка публикация във формат, различен от уеб сайт изисква писмено разрешение от Търговеца. Ако другите сайтове използват прикачената в RSS емисията снимка, тя трябва задължително да е придружена от заглавието, първите 500 знака от текста и автора

Чл. 11. (1) Търговецът има правото да забрани достъпа на Потребител по телефон, имейл адрес или IP адрес, в случай че последният наруши право на интелектуална собственост на върху съдържащите се на уебсайта му елементи - обекти на интелектуална собственост. 

(2) При констатирано нарушение на правата на интелектуална собственост, Дружеството има право да търси обезщетение за всички преки и косвени имуществени и неимуществени вреди в пълен размер, вкл. за направените разходи за юридически услуги и платените държавни такси.


Отговорност на Търговеца. 

Чл. 12. (1) Търговецът не носи отговорност за имуществени и/или неимуществени вреди, понесени от Потребителя или други лица при наличие на невъзможност за използването на уебсайта, освен ако не се докаже изключителната вина 

(2) или във връзка с типа на представеното съдържание; грешки или щети поради вируси, които могат да засегнат компютърното оборудване, софтуера, данните или друго имущество на потребителя поради предприети действия и достъп до, използване или разглеждане на Интернет сайта, или изтеглянето от страна на Потребителя на материали от уебсайта или уебсайтове, свързани с уебсайта. 

Чл. 13. Администраторът не носи отговорност за съдържанието на рекламните материали, включително и без ограничение, всяка грешка, пропуск или неточност в тях.

Чл. 14. Уебсайтът съдържа препратки към други уебсайтове и Администраторът не носи отговорност за последствията от предоставянето на информация от страна на потребителите при употребата на тези други уебсайтове.


Реклами

Чл. 15. Администраторът може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели и/или рекламни агенции.

Чл. 16. (1) Администраторът си запазва правото при предоставяне на услугите да поставя на вниманието на потребителите реклами, банери, платени публикации. 


Преходни и заключителни разпоредби.

Чл. 17. (1) В случай на актуализация на настоящите Общи условия, ние ще уведомим потребителите за настъпилите промени чрез публикация на видно място в уебсайта. 

(2) Актуализираните Общи условия имат действие за потребителите, ако:

1.след изричното уведомяване от Администратора, Потребителят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

2. след публикуването им на сайта в платформата, Потребителят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля или

3. Потребителя изрично се съгласи с тях;

чл. 18. (1) В случай че определени клаузи от настоящите общи условия, относими към договорите или приложенията към тях, уреждащи отношенията между Потребителите и Търговеца, са или бъдат обявени за недействителни, това не нарушава валидността на настоящите общи условия.

(2) Недействителните клаузи се заместват от двете страни с други валидни такива, съответстващи на смисъла и целта на договорните разпоредби. При непостигане на съгласие относно съдържанието им се прилагат по аналогия законови разпоредби, уреждащи подобни отношения.

Чл. 19. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, ще бъдат разрешавани от съдът с компетентната юрисдикция.

(2) Потребителят е информиран за възможността да прибегне в случай на спор до помирителна комисия съгласно ЗЗП (ЗПЦСЦУПС), процедура за медиация, онлайн решаване на спорове на ЕС или друг алтернативен начин за разрешаване на спорове.

Настоящите общи условия са приети на 18.11.2022 г