Политика за поверителност 

Информация за Администратора, който обработва и съхранява Вашите данни: 

Наименование:  „Хоум Аброуд“ ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 207029113

Седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Сердика, бул. “Сливница”, № 141-143, ет. 2

Адрес за кореспонденция: гр. София, р-н Сердика, бул. “Сливница”, № 141-143, ет. 2

Телефон: +359 888 00 33 44

Имейл: office@homeabroad.bg

Уебсайт: https://www.homeabroad.bg/

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg 

Използвани понятия 

 • “Лични данни” - всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо живо физическо лице. Отделни данни, които когато се съберат заедно могат да доведат до идентифициране на конкретно лице, също представляват лични данни. Например такива са: собствено име и фамилия, домашен адрес, имейл адрес номер на картата за самоличност, данни за местоположение, адрес на интернет протокол (IP). 
 • “Уебсайт”/ “сайт” - обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и   съдържащо   файлове,   програми,   текст,   звук,   картина,   изображение   или   други материали и ресурси.
 •  "Обработване"  - всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
 •  "Администратор" - физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.
 •   "Псевдонимизация" - обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

Основания за събиране на личните ви данни от Администратора. 

Чл. 1 След получаване на вашето съгласие и във връзка със спазване на законово задължение, Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на уебсайта https://www.homeabroad.bg/ на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR). 

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни.

Чл. 2 (1) Събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на онлайн платформата https://www.homeabroad.bg/ за следните цели:

 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • за да ви изпращаме актуални оферти, за които вие изрично сте се абонирали.

(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събраните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Лични данни, които се събират, обработват и съхраняват.

Чл. 3 (1) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели: 

(2) Ваши индивидуализиращи данни (електронна поща, име, телефонен номер)

- Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, 2) за изпращане на информационен бюлетин, имейли със специални предложения, промоции, промо кодове, новини и нови функционалности. 

- Правно основание - чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR

Права на Потребителите.

Чл. 4 Право на достъп до лична информация – Потребителите имат право да получат копие от личната информация, която съхраняваме за тях, както и информация за това как я използваме.

Чл. 5 (1) Право на коригиране на лична информация – Потребителите имат право да поискат от нас да коригираме личната информация, която съхраняваме за тях, ако тя е неточна или непълна. 

(2) Правото на потребителя да коригира личната си информация може да бъде упражнено чрез попълване на следния формуляр: (свалете формуляра от тук) и изпращането му на посочения имейл адрес. 

Чл. 6 (1) Право на изтриване на лична информация - понякога се нарича „правото да бъдеш забравен“. Това право дава възможност на Потребителите да поискат личната им информация да бъде изтрита или премахната от нашите системи и записи. Това право обаче се прилага само при определени обстоятелства.

(2) Правото на потребителя да изиска изтриване на лична информация  може да бъде упражнено чрез попълване на следния формуляр: (свалете формуляра от тук) и изпращането му на посочения имейл адрес. 

Чл. 7 (1) Право на ограничаване на обработването на лична информация - Потребителите могат да искат да спрем използването на личната им информация. Това право обаче се прилага само при определени обстоятелства.

(2) Това право се прилага в случай, че: 

- оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;

- обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

- Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

- Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

Чл. 8 (1) Право на преносимост на данните - позволява да получите вашата лична информация във формат, който ви позволява да прехвърлите тази лична информация на друга организация. 

(2) За да упражните правото на преносимост, следва да попълните следния формуляр: (свалете формуляра от тук) и да го изпратите на посочения имейл адрес. 

Чл. 9 Право на възражение срещу обработката на лична информация - Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора , които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите директен маркетинг. 

Чл. 10 (1) Право на оттегляне на съгласието за обработка на лична информация – прилага се само когато обработваме лична информация въз основа на вашето съгласие. Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка.

(2) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни отново ще можете да разгледате информацията, налична на уебсайта.

(4) Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

(5) Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което Администраторът е извършвал до този момент.

(6) За да упражните правото за оттегляне на съгласието за обработка на лична информация, следва да попълните следния формуляр: (свалете формуляра от тук) и да го изпратите на посочения имейл адрес. 

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 11 (1) Във връзка с изпълнението на законовите си задължения, поддръжката на уебсайта и професионално изпълнение предлаганите услуги, Администраторът предоставя лични данни на следните трети лица: Национална агенция по приходите, Държавна агенция за национална сигурност, нотариуси, счетоводни кантори, адвокатски кантори, маркетингови агенции, търговски дружества, които поддържат интернет сайта и информационната сигурност на IT системите, преводачески агенции, както и други наши партньори, които извършват консултации във връзка с недвижими имоти. 

(2) Администраторът предоставя лични данни на трети лица, ако е задължен за това по силата на приложим закон, съдебно разпореждане, призовка или правителствен акт; ако добросъвестно считаме, че разкриването е необходимо с оглед защита на законови права, защита на Вашата безопасност или тази на другите; като част от наказателно или друго правно разследване или производство в Република България или чужбина.

Чл. 12 При предаване на лични данни на трети дружеството въвежда подходящи технически и организационни мерки, за да гарантира правата потребителите и защитата на лични данни. Администраторът избира само трети лица, които са предприели необходимите гаранции за защита на предоставените им лични данни и с оглед на съществуващите рискове да осигурят съответното ниво на сигурност, включително когато е целесъобразно: 

 • псевдонимизация и криптиране на личните данни;
 • способност за гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване;
 • способност за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент;
 • процес на редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки с оглед да се гарантира сигурността на обработването.

Чл. 13 (1) Администраторът не прехвърля предоставени му лични данни от субектите на данни на трети страни извън Европейския съюз. Ако такова прехвърляне е необходимо, Администраторът ще предварително уведоми писмено субекта на данни за това и за основанието на прехвърлянето.

(2) Възможно е предоставяне на аналитични данни към трети страни въз основа на използването на бисквитки. Ако желаете да разберете повече за бисквитките, които използване, посетете Политика за бисквитки.

Чл. 14 (1) Администраторът си запазва правото да променя и актуализира Политиката за поверителност, като за промените потребителите се информират чрез съобщение в уебсайта.

(2) Актуализираната Политика за поверителност има действие за потребителите, ако след публикуването им на сайта в платформата, потребителят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля.  

Настоящата Политика за поверителност е приета на 18.11.2022 г